Privaatsuspoliitika

KES ME OLEME?
Oleme „Ewopharma AG“, Ewopharma kontserni peakorter. Meie aadress on Vordergasse 43, 8200 Schaffhausen, Šveits.

Oleme ka „Ewopharma International, s.r.o.“, Ewopharma kontserni liige. Meie aadress on Hlavná 13, Bratislava 3, 83101, Slovakkia. „Ewopharma International, s.r.o.“ tegutseb müügiloa hoidjana nii ELis kui ka väljaspool seda.

Meie kontaktandmed on info@remove-this.ewopharma.com. Telefon: +41 52 633 09 99. Meie kontserni andmekaitseametnik on Julienne Jameson; j.jameson@remove-this.ewopharma.com.


MIKS ME KOGUME TEIE ISIKUANDMEID?
Teie isikuandmed on mis tahes andmed, mille alusel saab teid tuvastada. Isikuandmete kaitse üldmäärus kohustab meid teile teada andma, miks me teie isikuandmeid töötleme. Kui teil on leping „Ewopharma AG“ ja/või „Ewopharma International s.r.o.“-ga, kogume teie isikuandmeid selle lepingu alusel.

Kui oleme teiega varem ärialast koostööd teinud või kui usume, et teeme teiega ärialast koostööd tulevikus, hoiame teie isikuandmeid alles osana meie klientide nimekirjast õiguspärase ootuse alusel, et te eeldate, et me selliselt andmeid hoiame ja et meie huvid on kooskõlas.

Kui te saate „Ewopharma AG“-lt ja/või „Ewopharma International, s.r.o.“-lt tasu või muud väärtuslikku, siis säilitame teie isikuandmeid juhul, kui meil on kohustus esitada aruandlust seoses ELis tervishoiutöötajaid puudutavate läbipaistvusalgatustega.

Samuti võime koguda teie isikuandmeid kolmandatelt osapooltelt. Kolmandad osapooled peavad täitma andmekaitseseadusi. Kui tunnete, et nad pole seda teinud, võtke meiega ühendust.

Kui olete osalenud kliendiuuringutes/tarbijamängudes või küsitlustes, oleme teilt saanud nõusoleku teie isikuandmete hoidmiseks ja töötlemiseks.

Farmaatsiaettevõttena, kes allub ravimiohutuse järelevalvealastele õigusaktidele ning oleme kohustatud hoidma toodete ohutusprofiili kogu ELis, säilitame teie tervist puudutavaid isikuandmeid, kus teatate oma isiklikust kogemusest meie tootega. Kõik andmed on konfidentsiaalsed ja kaitstud. Võime teiega ühendust võtta (isikuga, kes andis teada oma kogemusest) selleks, et teha ohutusteabe järeluuringut ravimiohutusealase järelevalve eesmärgil.

Kui olete tervishoiutöötaja, siis pidage meeles, et kõrvaltoimetest teatamise osas tuleb järgida kohalikke õigusakte. Kui esitate teabe otse meile, siis töödeldakse kogu teavet, sealhulgas teie isikuandmeid, asjakohases ulatuses, nagu on kirjeldatud eelmises lõigus.

Kui kandideerite meile tööle, siis säilitame teie andmed kuni 5 aastat juhuks, kui peaks tekkima mõni sarnane uus töökoht. See on tingitud asjaolust, et „Ewopharma AG“ ja/või „Ewopharma International, s.r.o.“ soovib kaasata parimaid talente.


ANDMETE ÜLEKANNE „EWOPHARMA AG“ JA/VÕI „EWOPHARMA INTERNATIONAL, S.R.O.“-ST VÄLJASPOOLE
On mitmeid näiteid, kus „Ewopharma AG“ ja/või „Ewopharma International, s.r.o.“ on kohustatud edastama teie isikuandmed väljaspoole „Ewopharma AG“-d ja/või „Ewopharma International, s.r.o.“-d.

Kui „Ewopharma AG“ ja/või „Ewopharma International, s.r.o.“ on sõlminud lepingu Euroopa Farmaatsiatööstuse Föderatsiooni liikmega, võib kumbki lepinguosaline vajada isikuandmete edastamist tervishoiutöötajate kohta, kes on saanud meilt aruandlusnõuete eest väärtustasu. Teie nõusolekuvorm sisaldab täpsemat teavet.

Kui „Ewopharma AG“ ja/või „Ewopharma International, s.r.o.“ alluvad otseselt aruandlusnõuetele tervishoiutöötajatele tehtava väärtustasude ülekandmise kohta, siis „Ewopharma AG“ ja/või „Ewopharma International, s.r.o.“ säilitab teie andmed esitamiseks vastavalt kehtivatele seadustele.

Kui mis tahes laadi isikuandmed edastatakse väljaspoole „Ewopharma AG“-d ja/või „Ewopharma International, s.r.o.“-d, siis „Ewopharma AG“ ja/või „Ewopharma International, s.r.o.“ rakendab kõiki vajalikke meetmeid selleks, et tagada sellise teabe nõuetekohane kaitse kohaldatava privaatsusseaduse alusel. Kui „Ewopharma AG“ ja/või „Ewopharma International, s.r.o.“ edastab isikuandmed väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), tagatakse, et saajate kohta kehtib Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsus. See tähendab, et teie isikuandmeid kaitstakse selles riigis samal tasemel, nagu neid oleks kaitstud EMPs.

Mis tahes ravimite ohutuse järelevalve eesmärgil kogutud isikuandmeid jagatakse „Ewopharma“ kontserni siseselt või selliste kolmandate osapooltega, nagu toote tootjad, müügiloa hoidjad või tervishoiuasutused, nii, nagu nõutud ELi ja kohalikes ravimiohutuse järelevalvealastes õigusaktides.

KUI KAUA ME ANDMEID SÄILITAME?
Kui teie isikuandmed on saadud teie nõusoleku alusel, hoitakse teie isikuandmeid ainult nõusolekus määratletud aja vältel.
Kui isikuandmeid kogutakse ja säilitatakse tulenevalt lepingust lähtuvast vajadusest, säilitatakse neid ainult lepingu kehtivusaja lõpuni või mõne lepingus sätestatud muu tähtajani.

Kui isikuandmeid kogutakse ravimiohutuse järelevalve eesmärgil, säilitatakse aruandeid ELi ja kohalikes ravimiohutuse järelevalvealastes õigusaktides määratletud ajavahemiku jooksul, tavaliselt vähemalt 10 aastat pärast toote turustamise lõppemist viimases riigis, kus seda toodet turustatakse.

Kõigil muudel juhtudel säilitatakse teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik kooskõlas kehtiva seadusandlusega, vaidluste lahendamiseks või vastavalt grupi andmekaitseprogrammis välja töötatud rangetele kriteeriumitele. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust aadressil info@ewopharma.com või j.jameson@ewopharma.com.

TEIE ÕIGUSED
Teil on õigus nõuda oma isikuandmete koopiat ja kinnitada andmete täpsust või nõuda nende parandamist.
Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist meie süsteemist. Kui teie isikuandmeid säilitatakse nõusoleku alusel, võite nõusoleku tagasi võtta, saates e-kirja oma nõusolekuvormil märgitud kontaktisikule.

Teil on õigus nõuda töötlemise piiramist või olla vastu töötlemisele teatud juhtudel.

Kõiki taotlusi hinnatakse iga juhtumi puhul eraldi.

ISIKUANDMETE MITTEAVALDAMISE TAGAJÄRJED
„Ewopharma AG“ ja/või „Ewopharma International, s.r.o.“ ei nõua teilt mingeid isikuandmeid, mis ei ole tema arvamuse kohaselt absoluutselt vajalikud. Seega, kui keeldute andmete esitamisest, ei pruugi meil olla võimalik teiega suhelda. Seda käsitletakse iga juhtumi puhul eraldi.

MEIE VEEBISAIDI KÜLASTAJAD
Kui keegi külastab veebisaiti www.ewopharma.com, kasutame kolmanda osapoole teenust, Google Analyticsit, et koguda standardset interneti logiteavet ja teavet külastajate käitumismustrite kohta. Lisaks ligikaudsele asukohale (IP-aadress) kogub Google Analytics enamasti anonüümseid liiklusandmeid, näiteks brauseri teave, seadme teave ja keel. Me ei kogu täiendavat teavet, nagu teie vanus, sugu, huvid või pangaandmed. Kogutud teavet kasutatakse ülevaate saamiseks sellest, kuidas inimesed meie veebilehele jõuavad ning seda kasutavad, et parandada meie teenuseid ja kasutuskogemusi. Seda teavet ei kasutata mingil muul otstarbel, näiteks meie veebisaidi külastajate profileerimiseks.

Kui võtate meiega ühendust meie veebisaidi kaudu, kasutame seda teavet ainult selleks, et vastata teie saadetud küsimustele/kaebustele või ettepanekutele. Pärast teie päringu lahendamist teie isikuandmed hävitatakse.

TURVALISUS
Me astume mõistlikke samme selleks, et kaitsta teie isikuandmeid füüsiliste ja/või elektrooniliste turvameetmete abil, mis vastavad isikuandmete tundlikkuse astmele.

Kuigi oleme kehtestanud turvameetmed, ei saa me garanteerida teie poolt e-posti või interneti kaudu esitatud teabe turvalisust. Isikuandmete edastamine selliste võrkude kaudu toimub teie omal vastutusel, kuna interneti kaudu edastamine ei ole kunagi 100% turvaline ega veatu. Te peate eriti hoolikalt järele mõtlema, millist teavet saadate meile e-posti teel või postitate meie veebisaitidel.

KOLMANDATE OSAPOOLTE VEEBISAIDID
Te saate valida, kas kasutate teatud kolmandate osapoolte veebisaite ja teenuseid meie veebisaidi kaudu. „Ewopharma“ ja/või „Ewopharma International, s.r.o.“ ei vastuta teiste veebisaitide privaatsuspoliitika või praktikate eest. Lisateabe saamiseks nende privaatsuspoliitikate kohta peate uurima nende veebisaite.

Meil on Facebooki/LinkedIni leht, mis on seotud mõnede meie toodetega. Kui otsustate jagada teavet Facebookiga, reguleerib teie jagatud teavet nende privaatsuspoliitika. Sotsiaalmeediasait võib samuti meiega teavet jagada ja avaldada oma veebilehtedel teavet teie külastuse kohta meie veebisaitidele. Te saate oma Facebooki privaatsusseadeid muuta.

Küpsiste kasutamine „Ewopharma AG“ ja/või „Ewopharma International, s.r.o.“ poolt
Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigutatakse teie arvutisse teie külastatud veebisaitide kaudu. Neid kasutatakse laialdaselt, et veebisaidid saaksid töötada või töötada tõhusamalt ning et anda teavet saidi omanikele.

Kuidas ma saan oma küpsiste seadeid muuta?
Enamik veebilehitsejaid võimaldavad veebilehitseja seadete kaudu teatud kontrolli enamiku küpsiste üle. Lisateabe saamiseks küpsiste kohta, sealhulgas selle kohta, kuidas näha, millised küpsised on seatud ning kuidas neid hallata ja kustutada, külastage veebilehte www.aboutcookies.org või www.allaboutcookies.org.

Et keelata teie jälgimine Google Analyticsi poolt kõigil veebisaitidel, külastage lehekülge http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

KAEBUSE ESITAMISE ÕIGUS
Kui tunnete, et teie õigusi ei ole õiglaselt või adekvaatselt käsitletud, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.